Kwaliteit


Kwaliteit

De praktijk is opgenomen in het Centrale Kwaliteitsregister van de beroepsvereniging (KNGF). Dit betekent dat jaarlijks mijn kennis

en kunde op peil worden gehouden door het volgen van nascholing.

De praktijk is lid van de Vereniging Manuele Lymfedrainage (Vodder) en van het ClaudicatioNet. Ik ben geregistreerd in het BIG-register (89035193604) en aangesloten bij de Vitaliteitsgroep Fysiotherapie Timmermans Veghel

Bewust Beter Voor Je Lijf!

We doen het samen!

OPENINGSTIJDEN

 

  • Dagelijks geopend van 8.00 - 18.00 uur
  • Behandelingen op afspraak
  • Behandeltijden in overleg.
  • Behandeling na 18.00 uur in overleg is mogelijkKlacht

Mocht u onverhoopt een klacht hebben, dan stel ik het zeer op prijs als u dit bij mij meldt. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Mocht overleg geen oplossing bieden, dan kunt u in tweede instantie terecht bij de klachtenafhandeling van de beroepsvereniging (KNGF: ledenvoorlichting) of ga naar www.fysiotherapeut.com.
Gesuperviseerde looptherapie ClaudicatioNet
Word uw stress symptomen de baas
Leer ontspannen en ademen
Welkom bij Therapie Timmermans!
Weer genieten en meedoen!

Pijn & Leefstijlcoach Veghel - Voor zowel lichaam als geest

Expert in behandeling van pijn en burn-out

De praktijk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit Beleid Privacy policy geeft heldere en transparante informatie over hoe de praktijk omgaat met persoonsgegevens.


'Fysiotherapiepraktijk Timmermans' doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De praktijk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


-Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt (intake, verslaglegging, overdracht aan collega’s, artsen, specialisten, collega’s die betrokken zijn bij uw zorg).

-Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

-Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

-Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

-Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; bij overdracht en/ of rapportage naar een collega of (huis)arts.

-Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

-Uw dossier wordt 5 jaar bewaard, mits de praktijk eerder overstapt naar een ander webbased programma. De gegevens tav de financiële administratie worden 7 jaar bewaard.


Als praktijk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via “contact”, of bel of stuur een mail.


Beleid Privacy

ADRESGEGEVENS


ADRES        Heilig Hartplein 33A, 5462EB, Veghel

TELEFOON 06 – 236 911 44

EMAIL          info@fysiotherapietimmermans.nl